NYHETER FRA SENTERPARTISKOLEN

Nytt temahefte – TTIP og TISA

Hva er egentlig TTIP og TISA? Og hvor står Norge og norske interesser i denne sammenhengen? Er slike avtaler gode eller dårlige, nyttige eller farlige for deg og meg? Dette er spørsmål som det er vanskelig å besvare. Dels fordi forhandlingene er hemmelige, dels fordi Norge ikke er en direkte part, og dels fordi vi ikke vet konsekvensene slike avtaler vil ha i framtida.

les mer

Oppskrift på studiearbeid

Lurer du på hvordan du går frem for å registrere studiearbeid? SpS har utarbeidet et oppskriftshefte som tar for seg hvordan en skal gå frem for å registrere studiearbeidet, samt reglene en må følge og noen tips og råd. Oppskriftsheftet kan lastes ned her!

les mer

Hva er et land? Nasjonalstatens renessanse

Hva er et land? Hva er de ulike faktorene som må være på plass for at en stat skal fungere, og hvilke forpliktelser har en stat overfor sine innbyggere?
Dette tas opp i det nye temaheftet Hva er et land? Nasjonalstatens renessanse. Teksten til dette temaheftet er hentet fra et konseptnotat fra Senterpartiets internasjonale utvalg. Heftet er en del av vår hefteserie: Kunnskap om politikk.

les mer

Kunnskap om politikk – nytt hefte

Temme med tillit – en politikk for mindre byråkrati

Hvorfor vokser byråkratiet? Hvordan få større rom for lokaldemokratiet, og mer effektiv tjenesteproduksjon? Kan offentlig administrasjonen bli mer tillitsbasert, med større vekt på praktiske resulateter framfor rigid bruk av målstyring og kontrollsystemer? Dette er noen av de spørsmålene som diskuteres i temahefte nr 3 i seien «Kunnskap om politikk»

les mer

Verving! Hvordan gjør vi det?

Å verve nye medlemmer til Senterpartiet er viktig. De kan utgjøre en stor og viktig ressurs i lokallaget og bidra både med arbeidskraft, ny kunnskap og nye ideer. Men hvordan gjør vi det egentlig? Her vil du kanskje finne noen tips og gode som kan brukes når man skal verve nye medlemmer.

les mer

Gi innspill og høringssvar til nytt stortingsprogram her!

Programkomiteen og Senterpartiets Studieforbund inviterer alle til å bruke medlemsdemokratiet, og ta aktivt del i studiearbeidet på forslaget til nytt stortingsprogrammet. Bli med og form politikken til Norge for de neste fire år! For første gang er selve studieopplegget en integrert del av programutkastet.

les mer