Meny
Kursportalen
SpS – læring og mestring i 60 år! - Del 3

SpS – læring og mestring i 60 år! - Del 3

Senterpartiets Studieforbund (SpS) fyller 60 år i 2022. «Læring og mestring i 60 år» er valgt som slagord for jubileet, som skal markeres gjennom hele 2022 med artikler, webinarer, aktiviteter og selvfølgelig nye og spennende studietilbud i Senterpartiskolen.

Her følger den tredje  av artiklene om SpS sin historie, som handler om studiearbeidet inn i et nytt årtusen: 2000 – 2010: SpS skal være lyset i Senterpartiets arbeid, globalisering, studieringer og demokratiprosjekt i Tanzania.

Publisert: 28.03.2022

- Et levende demokrati forutsetter mange møteplasser der folk kan treffe hverandre og snakke sammen. Møteplasser i hverdagen der det fins muligheter til å få kunnskap, utveksle tanker og ideer og bryte meninger. Grunnpilaren for aktivt samfunnsengasjement er de tusentalls møteplasser som tilbys gjennom foreningsliv, studieforbund og politiske partier, står det i innledningen til SpS sin kurskatalog for 2003.

SpS kurskatalog 2003.jpg

Katalogen inneholder ikke mindre 27 tilbud om ulike kursopplegg, alt fra kurs i lokalt programarbeid til internasjonale spørsmål. Med temaer som Annerledeslandet - som ikke er seg selv nok, Unionsstrid i Europa, Mennenes Europa – døren lukket for kvinner, Big fish – small fry (om fisket i verdens nest største innsjø, Victoria-sjøen), Menneskerettigheter – en innføring og Økonomisk handlefrihet – bare for de rike?  er blikket også rettet utover mot verden, og en tiltagende globalisering.

Den tradisjonelle studieringen var slett ikke død, og studieringmetoden ble tatt med videre inn i et nytt millennium. Daværende styreleder John Dale og opplæringsleder Anne Marie Leirfall skriver følgende i innledningen til kurskatalogen i 2003: - Studieringen er ikke gammeldags. Snarere tvert imot. Den byr på en unik pedagogisk form. I studieringens sosiale fellesskap kan vi bli bedre til å lytte, forstå og bli forstått. Studieringen er fleksibel, den er deltaker-styrt, og den gir rom for nye tanker og ideer. I studieringen stiller alle likt. Hver enkelt deltaker sitter inne med erfaringer og kunnskap. Kursmateriellet er basis for studiearbeidet, men den innsikt og erfaring som hver enkelt deltaker har med seg, er like viktig.

Studieringene ga dessuten god anledning til å diskutere stortingsprogrammene utover på 2000-tallet. Foran stortingsvalget i 2005, var det stor aktivitet på studieopplegget Senterpartiets program 2005-2009 – debattutkast. Mange lokallag meldte at de ville ha opptil flere diskusjonsgrupper i ett og samme lag, med studieringen som arbeidsform. I Vestfold og Telemark meldte hvert eneste lokallag inn studieringer på programarbeidet!  Evalueringen viste at det ble gjennomført til sammen 277 studieringer i lokallag landet rundt, hvorav 152 sendte innspill til programmet. Programarbeidet engasjerer - da som nå, selv om ikke alle benytter muligheten til å gi innspill.

SpS gammel logo.png
SpS logo 2008/2009

Diskusjonene, debattene og innsikten i programarbeidet er allikevel viktig, fordi studiearbeidet fører til engasjement i lokallagene. Dette bidrar til læring, innsikt og kunnskap om organisasjon og politikk. Og som et av lokallagene sa det så fint i evalueringen til studiearbeidet på programmet foran stortingsvalget i 2005: - SpS skal være lyset i Senterpartiets arbeid.                 

Tanzania

Senterpartiets demokratiprosjekter i Tanzania så også dagens lys tidlig på 2000-tallet. I 2002 etablerte Utenriksdepartementet et nytt program, hvor norske politiske partier kunne søke midler til samarbeid med politiske partier i Sør. Senterpartiet og Senterpartiets Studieforbund så her en mulighet for å etablere et prosjekt i Tanzania, på bakgrunn av flerårig samarbeid med bistandsorganisasjonen CARE i Magu.

Med forankring i Senterpartiets verdisyn hvor demokratiet bygges nedenfra, ble det sendt en søknad hvor vi i innledningen kan lese følgende: - Senterpartiet har til hensikt å etablere et partnerskap med det tanzaniske partiet CCM gjennom et parti-til-partisamarbeid i Mwanza County. Parlamentsmedlem Hon. Chegeni Raphael Masunga, som representerer regjeringspartiet CCM, er vår kontakt i regionen. Denne kontakten er etablert på bakgrunn av at Senterpartiet er involvert i et landsbyutviklingsprosjekt i landsbyen Magu i Mwanza fylke.

Søknaden ble innvilget, men det ble etablert et tverrpolitisk demokratiprosjekt som involverte flere politiske partier enn CCM, det store regjeringspartiet i Tanzania. Slik ble Haki na Demokrasia-prosjektet starten på et 12-årig arbeid med demokratiutvikling på grasrota i Tanzania.

I prosjektets første fase deltok tre av de politiske partiene i Tanzania som var representert i parlamentet. Senere kom det til flere partier, og fra 2007 ble det opprettet kontakt med TCD, Tanzania Centre for Democracy. TCD ble etablert i 2005 av de politiske partiene som da var representert i parlamentet, og ble etter hvert en viktig samarbeidspartner og koordinator for demokratiprosjektet. Senterpartiets Studieforbund hadde det administrative ansvaret, samtidig som prosjektet var forankret gjennom lokal prosjektorganisasjon. Selve kjernen i prosjektet var demokratiutvikling ved hjelp av folkeopplysning og kunnkapsbygging, med studieringen som verktøy.               

Norad gjorde en evaluering av demokratiprosjektet i 2008, og her ble det pekt på noen svakheter. En slik svakhet var at prosjektkoordinatoren kom fra CCM, noe som ble ansett som lite heldig for et tverrpolitisk prosjekt. Evalueringen konkluderte allikevel med at prosjektet hadde veldig gode resultater på grasrotnivå, og at studieringmetoden fungerte som verktøy - også i Tanzania. Senterpartiet fortsatte prosjektet i Magu frem til slutten av 2009.

I 2010 fikk Senterpartiet midler fra Norad til en forundersøkelse med tanke på etablering av samme type prosjekt som i Magu, men et annet sted i Tanzania. I det nye prosjektet skulle alle deltagende politiske partier også være representert lokalt. Det var dessuten et krav om at prosjektet skulle lokaliseres i et mindre utviklet, geografisk område. Valget falt på Mtwara, som ligger lengst sør i Tanzania mot grensen til Mosambik. Mtwara var til da et litt «glemt» område, hvor det var behov for utvikling og kunnskapsbygging.

SpS Markering av Miljødagen i Suldal 2003.jpg
Markering av Miljødagen i Suldal, 2003.

Demokratiprosjektet skapte engasjement i Senterbevegelsen, og det ble også samlet inn en god slump penger til CARE. Innsamlingene ble organisert på Miljødagen, ved kronerulling, og i andre sammenhenger. Gjennom  det første tiåret i det nye millenniet bidro lokallag, fylkeslag  og enkeltpersoner med i overkant av 1,3 millioner kroner  til CARE sitt arbeid i Tanzania.

Det ble dessuten arrangert studieturer til Tanzania, med besøk både til Senterpartiets demokratiprosjekt og til prosjekter i regi av CARE. Mange  Senterpartister fikk sitt første møte med Afrika gjennom disse turene, og dermed et innblikk i dette enorme kontinentet. Møtene med mennesker, språk og kultur satte spor, og skapte relasjoner og allianser. Det kom til og med et norsk/tanzaniansk ekteskap ut av en slik studietur, men det er en annen historie.                                

Kilder:

Braathen, E., Holm-Hansen, J. (2014) :  NIBR Review of Norwegian democracy support via political parties

Henningsen, E. og Braathen, E. (2009): Norwegian Party Assistance in Tanzania NIBR Report 2009:16 

Senterpartiets Studieforbund: Evaluering av kursopplegg Senterpartiets program 2005-2009 (internt dokument).

Senterpartiets Studieforbund: Kurskatalog 2003

Senterpartiets Studieforbund: Søknader og rapportering, demokratiprosjekter i Tanzania (interne dokumenter).

Senterpartiets Studieforbund: Oversikt over innsamlede midler til Care, 2000 – 2010 (interne dokumenter og statistikk).