Senterpartiet har gjennom mange år støttet utviklingsprosjekter i Tanzania gjennom et samarbeid med CARE Norge. CARE er en global bistandsorganisasjon som har jobbet for å bekjempe fattigdom og styrke kvinners stilling i Tanzania siden 1994. Veletablert samarbeid med både myndigheter, private næringslivsaktører, lokale organisasjoner og forskningsmiljøer gjør det mulig å sikre bærekraftige resultater i dette arbeidet.

Fra og med 2017 har Senterpartiet gått inn i et samarbeid  med CARE om å støtte prosjektet "Go Green Tanzania" i Kilimanjaro-området. Prosjektet er en del av et større program, igangsatt av CARE Danmark med støtte fra den danske  Augustinus Fonden. Programmet har undertittelen «Access to sustainable energy solutions in rural Tanzania», og er et fireårig program som hadde sin oppstart i 2016.

Prosjektet bruker CAREs brede nettverk av spare- og lånegrupper og lokale ressurspersoner til å nå potensielle entreprenører blant fattige kvinner uten andre muligheter til å tjene egne penger.  Spare- og lånegruppene er en form for mikrofinans utviklet av CARE for 25 år siden, og har i dag spredt seg til store deler av verden. Felles sparekasser gjør det mulig for medlemmene å investere i næringsvirksomhet. CARE har utviklet gruppene til å bli en effektiv metode for både å gi økonomiske muligheter og fremme likestilling, gjennom at flertallet av gruppemedlemmene er kvinner.

Med Senterpartiets støtte vil fattige kvinner i Kilimanjaro-regionen i Tanzania få bedre muligheter til å tjene penger i et underutnyttet marked for rene energikilder som solcellelamper med lademuligheter for mobiltelefoner og mindre forurensende komfyrer. I forsøksfasen av prosjektet har 180 kvinnelige entreprenører fått opplæring. De har solgt produkter for totalt 158.000 dollar, med en samlet profitt på 18.000 dollar.  Foruten Senterpartiet er rederiet Fred Olsen en bidragsyter til prosjektet.

Senterpartiets bidrag vil blant annet være med på å finansiere opplæring for 30 kvinner i entreprenørskap og salg av rene energiprodukter. Kvinnene vil også få støtte til å etablere egne bedrifter. Indirekte vil dette hjelpe mange flere, ikke minst kvinnenes familier, men også ved at kvinnene videreformidler sin nyervervede kunnskap i lokalsamfunnene. Videre skal det etableres  av et distribusjonssenter for rene energiprodukter i regionen. Det drives også informasjonsarbeid om fordelene ved ren energi gjennom prosjektet. Informasjonen forventes å nå ut til over 20.000 personer.