Om oss

Kunnskap. Innsikt. Utvikling.

Senterpartiets Studieforbund (SpS) ble etablert i 1962 og er et offentlig godkjent studieforbund etter Voksenopplæringsloven. Vi skal bidra til kompetansebygging og organisasjonsutvikling i våre tre medlemsorganisasjoner: Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen.


Ikke lenge etter at partiet skriftet navn til Senterpartiet i 1959 ble også Senterpartiets Studieforbund etablert, i 1962. Navnet var fra begynnelsen Senterpartiets Opplysningsforbund. Senterpartiets landsstyre vedtok å opprette forbundet i 1962 og utpekte et styre. Først i 1968 fikk forbundet en sekretær ansatt på heltid. Navnet ble endret til Senterpartiets Studieforbund i 1978 etter retningslinjene for voksenopplæringsloven.

Dette er studieforbundets verdiplattform:

  • Kunnskap er grunnlaget for all aktivitet i SpS, og startpunktet/utgangspunktet for all politikkutforming i Senterbevegelsen.
  • Innsikt handler om å forstå kunnskapen og å bruke forståelsen til å finne løsninger på vår tids politiske spørsmål.
  • Utvikling oppnår vi når løsningene settes i verk, enten det er for å forandre samfunnet eller å drive vår egen politiske bevegelse framover.

Senterpartiets Studieforbund er et landsomfattende studieforbund som organiserer voksenopplæringstiltak  i tråd med Voksensopplæringslovens § 4, overordnete mål for studieforbundenes opplæringsvirksomhet:

a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medorgere.

b) Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.

c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

e) Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring. 

f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

SpS ledes av et styre hvor alle medlemsorganisasjonene er representert. Styret velges av representantskapet hvor medlemsorganisasjonene deltar med sine delegater.

Senterpartiets Studieforbund sine vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 1995 med endringer vedtatt på årsmøtene i 1996, 1998, 2001, 2002, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 og 2019.

§1 Formål
Senterpartiets Studieforbund (SpS) er et landsomfattende studieforbund som gjennom utvikling og organisering av voksenopplæringstiltak bygd på Senterpartiets idesyn skal bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet gjennom å gi hver enkelt kursdeltager kunnskaper og innsikt som bedrer mulighetene for et aktivt samfunnsengasjement og styrket ansvarsfølelse for samfunnsutviklingen. Senterpartiets Studieforbund skal være et viktig verktøy for utvikling i sine medlemsorganisasjoner.

§ 2. Medlemskap
Medlemsorganisasjoner i Senterpartiets Studieforbund er Senterpartiets Hovedorganisasjon, Senterkvinnene og Senterungdommen. Søknad om medlemskap i SpS behandles av representantskapet.

§ 3. Organisasjon
Senterpartiets Studieforbund ledes av et representantskap valgt av medlemsorganisasjonene og et styre valgt av representantskapets årsmøte.

§ 4. Representantskap

Medlemsorganisasjonene velger på sine landsmøter medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund. Senterpartiet velger 3 representanter, Senterkvinnene 1 og Senterungdommen 1. Hvert medlem har én stemme som avgis ved personlig frammøte. Ved stemmelikhet har representantskapets ordfører dobbeltstemme i alle saker unntatt valg.

Medlemmer av representantskapet trer automatisk ut av dette dersom en blir valgt inn i styret. (En trer først ut av representantskapet når det nye styret er konstituert.) Styrets arbeidsutvalg (leder, nestleder og generalsekretær) møter i representantskapet med tale- og forslagsrett.

Representantskapet trer ordinært sammen en gang årlig. Innkalling sendes medlemmene og medlemsorganisasjonene senest 4 uker før møte i representantskapet. Forslag som ønskes behandlet sendes styret senest 3 uker før. Alle dokumenter skal være representantskapets medlemmer i hende senest 2 uker før møte i representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles når styret eller halvparten av medlemsorganisasjonene krever det.

§ 5. Årsmøte
Representantskapets ordinære møte er årsmøte i Senterpartiets Studieforbund. Årsmøtet er Studieforbundets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen 1. mai.

Årsmøtet skal: 

a)       godkjenne revidert regnskap og årsberetning for Senterpartiets Studieforbund

b)      behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer

c)       foreta valg av:

-          ordfører og varaordfører i representantskapet

-          medlemmer og varamedlemmer til styret i henhold til § 6

-          registrert revisor

-          valgkomité med 1 representant for hver medlemsorganisasjon

d)      godkjenne medlemskap i organisasjoner og institusjoner

Medlemsbladene Sentrum og Desentralist har observasjonsstatus på årsmøtet i Senterpartiets Studieforbund.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller halvparten av medlemsorganisasjonene krever det.

§ 6. Styre
Representantskapets årsmøte velger styre for Senterpartiets Studieforbund for to år av gangen innenfor følgende rammer. Styret består av 5 medlemmer fra medlemsorganisasjonene, hvorav minst 1 fra Senterkvinnene og 1 fra Senterungdommen. Første år velges 2 styremedlemmer for ett år. Medlemsorganisasjonene innstiller overfor valgkomitéen på valg av styremedlemmer og varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Vara velges for ett år av gangen. Styrets leder, med tittel  landsstudieleder, velges særskilt av årsmøtet og velges for to år. Hvis styrelederen som velges har igjen ett år av sin valgperiode i styret, må valgperioden for et av de andre styremedlemmene justeres slik at det ved et hvert årsmøte er 2 eller 3 styremedlemmer på valg.

Styret velger selv nestleder. Styret holder møter i henhold til vedtatt arbeidsplan og ellers når lederen, minst to av styremedlemmene eller en medlemsorganisasjon ber om det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede og leder eller nestleder er blant disse.

Studieforbundets administrasjon har møte- og forslagsrett i styret.

En representant fra administrasjonen i hver av medlemsorganisasjonene samt medlemsbladene Sentrum og Desentralist har møterett i Studieforbundets styre.

Styret skal lede Studieforbundet i samsvar med vedtektene, vedtak i representantskapet og gjeldende lovverk.

Styret har bl. a. følgende oppgaver:

a) Å forberede saker for og effektuere vedtak fattet i representantskapet

b) Å vedta driftsbudsjett og forvalte forbundets økonomi innenfor rammen av godkjent budsjett, herunder forvaltning av tilskudd mottatt gjennom faste avtaler og prosjekttilskudd fra offentlige myndigheter og andre eksterne kilder.

c) Å sørge for god kontakt med medlemsorganisasjonenes studieledere på alle plan.

d) Å ivareta medlemsorganisasjonenes interesser overfor offentlige myndigheter, Voksenopplæringsforbundet (Vofo), Forbundet Nordisk Voksenopplysning (FNV) og andre organisasjoner og institusjoner med tilknytning til opplysningsvirksomhet og voksenopplæring, herunder utpeke representanter til organer i Vofo og FNV.

e) Å tilsette generalsekretær etter innstilling fra medlemsorganisasjonene. Styret tilsetter øvrig personell i Studieforbundets administrasjon og har arbeidsgiveransvar for alle ansatte.

f) Styret kan etter behov oppnevne arbeidsutvalg og spesielle utvalg.

Det skal føres protokoll fra styrets møter som sendes representantskapets og styrets medlemmer og varamedlemmer samt medlemsorganisasjonene.

§ 7. Administrasjon
Administrasjonen i Senterpartiets Studieforbund ledes av generalsekretær.

Styret fastsetter arbeidsinstruks for de enkelte tilsatte i administrasjonen.  

§ 8. Økonomi
Medlemsorganisasjonene yter årlig tilskudd til Studieforbundets virksomhet. Tilskuddets størrelse fastsettes av de enkelte medlemsorganisasjonene etter dialog med studieforbundet om planer for kommende virksomhet.

§ 9. Fylkesorganisasjon

Senterpartiets Studieforbund har egen, regional, organisasjonsmessig forankring i hvert fylke. Navn på fylkesorganisasjon er Senterpartiets Studieforbund (SpS) og navn på fylke: SpS Finnmark, SpS Troms osv. Medlemsorganisasjonene Senterpartiet, Senterungdommen og Senterkvinnene utgjør SpS sin fylkesorganisasjon i hvert fylke.
 
SpS fylke ledes av et studieutvalg (arbeidsutvalg) satt sammen av fylkesstudieleder i Senterpartiet, en representant for Senterkvinnene, og en representant for Senterungdommen. Representantene velges på årsmøtene i medlemsorganisasjonene. SpS fylke har kontoradresse hos Senterpartiets fylkeslag.

SpS fylke skal: 

  • Ha overordnet ansvar for å utvikle studievirksomheten i fylket
  • Samarbeide med fylkesstyrene i medlemsorganisasjonene
  • Gjennom toårige skoleringsplaner ta initiativ til, og samordne studie-  og skoleringsvirksomheten.
  • Bidra til at SpS sine målsetninger for påbegynte studietiltak oppnås, bl.a. gjennom samarbeid med lokallagenes studieledere.

SpS fylke har ansvar for å søke om fylkeskommunalt tilskudd til studie- og opplæringsvirksomheten. Fylkesstudieleder skal, sammen med SpS fylke lede fylkesstyrets arbeid med studietiltak, og være bindeleddet mellom SpS sentralt og lokale/regionale studieledere.

§ 10. Lokalorganisasjon
På lokalplan ledes virksomheten i Senterpartiets Studieforbund av årsmøtevalgt lokallagsstudieleder i Senterpartiet. Studielederen skal følge retningslinjer opptrukket av Senterpartiets Studieforbund.

§ 11. Ikrafttredelse og endring av vedtektene
Vedtektene for Senterpartiets Studieforbund trer i kraft fra og med arbeidsåret 1996.

Forslag til endringer av disse vedtekter kan fremmes av medlemsorganisasjonene, representantskapets eller styrets medlemmer.

For endring av vedtektene kreves 2/3 flertall på representantskapets årsmøte, hvoretter endringene endelig skal godkjennes av medlemsorganisasjonene.

I samsvar med § 2 kan organisasjoner som godkjenner Forbundets formål søke om å bli opptatt som medlem av Senterpartiets Studieforbund. Representasjon i representantskap, styre, fylkes- og lokalorganer fastsettes gjennom vedtektsendring.

§ 12. Oppløsning
Vedtak om oppløsning av Senterpartiets Studieforbund krever 3/4 flertall på representantskapets årsmøte. Ved oppløsning overføres eventuelle eiendeler til Senterpartiets Hovedorganisasjon.

 

Kontakt

23 69 01 00

sps@sp.no

Senterbevegelsen