Det begynte med Haki na Demokrasia-prosjektet i Magu, med støtte fra UD gjennom Norsk Senter for Demokratistøtte. Her samarbeidet vi med tre politiske partier med representasjon i det tanzanianske parlamentet. Prosjektaktivitetene ble koordinert av en lokal NGO, og prosjekt-koordinatoren satt i parlamentet for det regjerende partiet CCM. Norad foretok en evaluering av prosjektet i 2008 der de påpekte noen svakheter ved prosjektet, bl annet at prosjektkoordinatoren var fra CCM, og at dette var uheldig for et tverrpolitisk prosjekt. Evalueringen konkluderte likevel med at prosjektet hadde veldig gode resultater på grasrotnivå, og at studieringmetoden er anvendelig i Tanzania.

Norsk Senter for Demokratistøtte ble lagt ned i juni 2009. Det ble besluttet at Norad skulle ta over ansvaret for Demokratistøtten, noe Senterpartiet hadde ivret for. Senterpartiet fortsatte prosjektet i Magu frem til slutten av 2009.

Siden 2007 hadde Sp vært i kontakt med Tanzania Centre for Democracy, TCD, som ble etablert i 2005 av de politiske partiene med representasjon i parlamentet. Denne organisasjonen ville være en ideell koordinator for et nytt demokratiprosjekt.  I 2010 fikk vi midler fra Norad til en forundersøkelse for å etablere samme type prosjekt som i Magu. Det var en prosess der partiene i TCD, på basis av omforente kriterier som at alle partiene skulle ha en struktur i området, og at området skulle være blant de minst utviklete, valgte ut to mulige områder. En delegasjon fra Norge, sammen med representanter fra de tanzanianske partiene og TCD sekretariat besøkte disse i desember 2010.  Det ble konkludert med at Mtwara var området som var best tilpasset kriteriene.  Mtwara var et til da et «glemt» område med lavt kunnskapsnivå. 

I juni 2011 fikk vi innvilget en 3-årig søknad om å implementere Elimu na Demokrasia-prosjektet i Mtwara Rural District, Mtwara Region.

Høsten 2013 søkte vi om midler til en ny fase 2014- 2016, der vi også ønsket å  introdusere en ny aktivitet: opplæring i lese- og skriveferdigheter, noe vi hadde sett var nødvendig i Mtwara. Grunnet regjeringsskiftet i Norge kunne Norad bare gi ettårige forlengelser, både for 2014 og 2015.  Vi kunne høsten 2015 søke om en ny, fireårig fase: 2016 – 2019, dette for å få med oss resultatene fra lokalvalget 2019. Resultatene derfra ville vise i hvor stor grad prosjektet hadde nådd sine mål.  Det var også, endelig, en ny aktivitet: opplæring i lese- og skriveferdigheter. I tillegg  var det flere deltagere i og med at det nå var fem partier med i prosjektet.

Den andre fasen startet med at den lokale styringsgruppen bestående av de fem partisekretærene på District nivå, sekretærene for kvinnefløyene og ungdomsfløyene, samt de to feltansatte, organiserte informasjonsmøter med de lokale lederne i de to nye «wards» der prosjektet skulle  starte opp i 2016.

Dernest ble det foretatt et besøk til Tanzania av den norske styringsgruppen bestående av generalsekretærene i Sp, Sk, SUL og SpS, samt to medlemmer av kjerneteamet for å formelt starte opp andre fase av prosjektet, og samtidig ha samtaler med TCD og ledelsen i de politiske partiene for å underskrive samarbeidsavtalen for den nye fasen.

Oppholdet i Mtwara ble kronet med «Graduation Ceremony» for studieringledere årgang 2012. District Commisioner holdt en tale der hun roste prosjektet for å gi «civic education» til grasrota, noe myndighetene ikke kunne klare. Det var stor interesse også fra den nasjonale TV-stasjonen.

I Dar es Salaam ble det avholdt møter med TCD, TCD tekniske komité og fire av de fem partiene partnere i prosjektet. Det lyktes ikke TCD å få til et møte med regjerende partiet, CCM, slik at delegasjonen fra Sp måtte reise tilbake til Norge 1. mai uten å få underskrevet kontrakten med CCM.

Resten av året var vi i konstant kontakt med TCD for å finne en løsning på problemet. Til slutt måtte vi informere TCD og de partiene som hadde skrevet under samarbeidsavtalen om at vi måtte avslutte prosjektet ettersom ikke alle partiene i parlamentet hadde skrevet under avtalen. Vi var i løpende kontakt med Norad om situasjonen.

Prosjektet ble avsluttet ved at to medlemmer av kjerneteamet reiste ned i mars 2017 og holdt møter med TCD og de politiske partiene for formelt å avslutte. Det ble også avholdt møter med Tanzania Gender Networking Programme, TGNP, og Institute of Adult Education, IAE, for formelt å avslutte også med disse. Teamet besøkte også den Norske Ambassaden, som også hadde vært informert under hele prosessen.

Kort oppsummert så kan vi konkludere med at prosjektet har fungert godt, og kanskje for godt i et patriarkalsk samfunn. Vi har rapporter om at flere kvinner og ungdom var aktive under lokalvalget i 2014, både som velgere, kandidater og også valgt inn i styre og stell på underlandsby og landsbynivå. Veldig mange av de som ble valgt inn, var prosjektdeltagere, enten studieringledere eller deltagere i gruppene. Prosjektdeltagere ble også valgt inn i posisjoner i sine respektive partier, slik at vi kan si at prosjektet har bidratt til å øke kunnskapsnivået både i lokal styring og i partiene.  Prosjektet har produsert følgende studiehefter på kiswahili:  Lederskap og Demokrati,  Administrasjon, roller og ansvar på underlandsbynivå, Administrasjon, roller og ansvar på landsbynivå, Administrasjon, roller og ansvar på «ward» nivå, «Gender», «Local Elections Regulations and Corruption Pitfalls».   128 studieringledere, halvparten kvinner og halvparten menn, en god del unge, har fått opplæring i studieringmetoden, og hvordan formidle innholdet i disse studieheftene sine gruppemedlemmer. Gruppene har opptil 20 medlemmer. Gruppene bruker 3 år på å bli ferdige med studieheftene. Lokalvalgheftene kjøres i tillegg.  Gruppemedlemmene har også videreformidlet kunnskapen til sine nære familievenner og naboer. Noen har startet uformelle grupper. Kunnskapen har spredd seg.

Det er vanskelig å kunne si med sikkerhet hva som er den egentlige grunnen til at vi ikke fikk underskrift på kontrakt fra CCM. Det er klart at prosjektets suksess kan ha blitt sett på som en trussel for regjeringspartiet. Det ble også et lederskifte i CCM i november 2015.  

Dessverre ser vi at  vi ikke kunne ha fortsatt tverrpolitisk demokratiarbeid på grasrota i dagens situasjon i Tanzania.