Det overordnede målet for informasjonsstøtten er å bidra til et sterkere engasjement i Norge for globale miljø- og utviklingsspørsmål.  Et sterkt engasjement for globale miljø- og utviklingsspørsmål, knyttet til kunnskap, demokratisk deltakelse og kritisk debatt er et gode i seg selv.  Organisasjoner som mottar tilskudd skal derfor bidra til både det norske og internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, demokrati og global bærekraftig utvikling.

FN har vedtatt 17 bærekraftmål, som erstatter de tidligere tusenårsmålene:

1.       Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

2.       Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

3.       Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

4.       Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

5.       Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

6.       Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

7.       Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

8.       Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

9.       Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

10.   Redusere ulikhet i og mellom land

11.   Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

12.   Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

13.   Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem

14.   Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

15.   Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

16.   Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

17.   Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling