Nærhet og demokrati

Første tema i Senterpartiskolens nye serie «Kunnskap om politikk» er Nærhet og demokrati, som er en viktig del av diskusjonen rundt store og viktige samfunnsreformer som kommunereform, sykehusreform og politireform.

Flyktninger og integrering

Høsten 2015 opplever Europa den største flyktningstrømmen siden annen verdenskrig. Også i Norge merker vi at svært mange mennesker er på flukt og i drift, og at stadig flere kommer inn over våre grenser. Men hva er egentlig forskjellen på en kvoteflyktning, en flyktning, en asylsøker og en innvandrer? Og hva sier Senterpartiets politikk om flyktninger, asylpolitikk og integrering?

Temme med tillit - en politikk for mindre byråkrati

Dette heftet handler om byråkratisering, og er utarbeidet etter følgende mandat: Offentlig sektor er
overadministrert og unødvendig kostbar – og alle former for offentlig byråkrati synes å vokse.
Hvordan kan man reformere byråkratiet (særlig i staten), slik at offentlige inntekter kan bli brukt
bedre og det gis større rom for mer lokaldemokrati og effektiv tjenesteproduksjon? Hvordan kan
administrasjonen bli mer tillitsbasert og mer orientert mot faktiske resultater innen velferd, sikkerhet
og verdiskapning enn systemer som mest av alt genererer overdreven rapportering?

Hva er et land? Nasjonalstatens renessanse

Teksten til dette temaheftet er hentet fra et konseptnotat fra Senterpartiets internasjonale utvalg.
Heftet er tilrettelagt av Senterpartiets Studieforbund, og utgitt i september 2016.

TTIP og TISA

Dette heftet handler om frihandelsavtalene TTIP og TISA, som begge er under press når forhandlingene etter planen går inn i avsluttende runder høsten 2016. Heftet forsøker å gi et lite overblikk over den omfattende problematikken rundt TTIP og TISA. Hva disse avtalene er, hvem som forhandler og hvilken betydning avtalene kan ha for Norge, er noen av spørsmålene som blir tatt opp.

Sentraliseringen av samfunnet

Sentraliseringen av samfunnet er skrevet til valgkampen 2017. Heftet handler om sentraliserende
reformer og andre grep Høyre/FrP-regjeringen har tatt de siste fire årene. Heftet gir en kort oversikt
over kommune- og regionreform, politireform og jernbanereform. Andre temaer er lokalsykehus,
skattekontorer, universiteter og høgskoler, ABE-reformen (avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen), skattekontorer og domstoler.

Norsk mat

«Folk vil ha trygg, sunn og kortreist mat. Senterpartiet er partiet for alle som er bevisste på hva slags mat de ønsker å spise og hva de ønsker å gi barna sine. Det finnes nesten ikke bedre utgangspunkt for ren og trygg matproduksjon enn det vi har i Norge. Vi har lite, men ren jord og rikelig tilgang på vann. Det er lite skadedyr og sykdommer, og vi bruker lite sprøytemidler og medisiner.»